Giới thiệu khách hàng vay tài chính như thế nào ?

Để giới thiệu các khách hàng vay tài chính, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại trang chủ, mục “Sản phẩm dịch vụ nổi bật“, chọn “Tài chính”

Bước 2: Nhập thông cơ bản khách hàng và chọn “Tạo khách hàng”

Bước 3: Chọn công ty tài chính phù hợp

Bước 4: Chọn nghiệp vụ bán hàng tương ứng

Có 3 nghiệp vụ cơ bản khi giới thiệu khách hàng:

  • Chỉ mới trao đổi sơ bộ: Đây là nghiệp vụ giới thiệu khách hàng. Bạn có thể chỉ định người xử lý hồ sơ này. Nếu không MFast sẽ chỉ định người xử lý phù hợp  (Nhận 30% hoa hồng)
  • Đã được tư vấn bán hàng: Đây là trường hợp bạn đã tư vấn đầy đủ sản phẩm. Bạn chỉ định người thu hồ sơ phù hợp cho khách hàng này (Nhận 70% hoa hồng)
  • Hoàn tất hồ sơ tham gia sản phẩm: Trường hợp bạn đã tư vấn đầy đủ + thu hồ sơ khách hàng và không cần hỗ trợ từ bên khác (Nhận 100% hoa hồng)

Bước 5: Hoàn tất các thông tin khoản vayTải hình ảnh chứng từ tương ứng

Bước 6: Lưu hồ sơ

Chi tiết hướng dẫn các nghiệp vụ bán hàng trên MFast: Xem tại đây